การขอรับประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2566
3 พ.ค. 66 09:48 น. 1,036 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

โรงเรียนที่มีรายชื่อติดต่อขอรับประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2566 ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 3-9 พฤษภาคม 2566 (วันและเวลาราชการ) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สช.อำเภอ รับได้ที่ สช.อำเภอ

ในส่วนของโรงเรียนที่ไม่มีรายชื่อ อยู่ระหว่างการตรวจสอบครั้งที่ 2

รายชื่อสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบมา