การเปิดรับสมัครโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้ารับ การประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566
19 เม.ย. 66 16:20 น. 521 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเปิดรับสมัครโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

โรงเรียนหากมีความพร้อมและสนใจเข้ารับการประเมินและคัดเลือกฯ จัดส่งใบสมัครและเอกสารรูปเล่มประกอบผลงาน จำนวน 1 เล่ม ถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำหรับกำหนดการและรายละเอียดในการประเมินฯ ระดับจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา