ประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
30 มี.ค. 66 14:48 น. 251 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอประกาศรายชื่อผู้เข้าประชุมโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กิจกรรมที่ 2.1 อบรมครูต้นแบบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาที่ขับเคลื่อนและขยายผลการนำหลักสูตรไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน(วิทยากรตัวคูณ) ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาวนายร้อย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา