ประกาศ สช.จ.สงขลา เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) รายละเอียดการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร สนง.สช.จ.สงขลา
28 มี.ค. 66 15:42 น. 142 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ประกาศ สช.จ.สงขลา เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR) รายละเอียดการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร สนง.สช.จ.สงขลา