ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามบริบทจังหวัดสงขลา
16 มี.ค. 66 11:09 น. 102 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

                      ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาตามบริบทจังหวัดสงขลา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เพื่อการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของตลาดแรงงาน โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพ มีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) และมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ

                      ในการนี้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการทางอีเมล sukhan160112@gmail.com ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สามารถดาวน์โหลดเอกสารตอบรับตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้