การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖
17 ก.พ. 66 10:29 น. 321 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖  จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่  ๑.รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ   ๒.รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว   ๓.รางวัลคุรุสภา  ๔.รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ๕.รางวัลคุรุสดุดี   ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรณยาบรรณของวิชาชีพ  เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติ  ให้จัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดและเอกสารหลักฐาน จำนวน  ๕ ชุด  พร้อมบันทึกข้อมูลใน Flash Drive ๑ อัน จัดส่งผลงานไปยังงานคุรุสภา  ห้องกลุ่มอำนวยการ  ชั้น ๑  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ภายในวันศุกร์ ที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  สำหรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศส  ให้ส่งผลงานไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคใต้ตอนล่าง  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย    

ตามลิงก์ ประกาศและแบบฟอร์ม