(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565
17 ต.ค. 65 10:44 น. 653 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ. 2565 เนื้อหาใหม่ที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจำนวน 2 หลักสูตร/ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1. เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

2. เรื่องการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยให้โรงเรียนเอกชนในระบบนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำ (ร่าง) หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ได้จัดทำพ.ศ. 2565 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา