การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566
13 ต.ค. 65 19:35 น. 440 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นการแสดงความยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคล และหน่วยงานที่มีความศรัทธาและเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล และประเภทหน่วยงาน

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเชิญชวนบุคคลและหน่วยงานในสังกัด ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น พ.ศ. 2561 โดยส่งผลงานมายังสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่ http://thaircy.redcross.or.th และ QR Code ตามเอกสารที่แนบมาด้วย