ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)
23 ส.ค. 65 14:45 น. 292 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการนักศึกษา ในสถานศึกษา พ.ศ. …..เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียนเพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ในการบริหารกิจการของสถานศึกษา และการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ในการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้บังคับภายในสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศฯ ต่อไป

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารของนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕