ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์
16 ส.ค. 65 16:41 น. 478 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 2 คนต่อโรง ต่อหลักสูตร ที่สนใจเข้ารับการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ โดยสมัครผ่าน QR Code ภายในวันที่ 31 สิงหาคม2565

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการอบรมในส่วนของค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าที่พัก ในการเข้าร่วมการดังกล่าวในวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร