ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
24 มิ.ย. 65 14:58 น. 420 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและพิจารณา ครู/อาจารย์ ที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ชั้น ๒ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา