ขอเชิญส่งผลงนเข้าร่วมประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022
17 พ.ค. 65 08:56 น. 288 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญส่งผลงนเข้าร่วมประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่าย เยาวชนและครู ในการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนและครู ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป  ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มิถุนายน 2565

สามารถศึกษารายละเอียดตามเว็บไซต์ https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8042