การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนกลาง
27 เม.ย. 65 10:32 น. 372 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนกลาง ได้ตรวจสอบข้อมูลประชากรแต่ละจังหวัดตามที่ประกาศเป็นประจำทุกปี โดยวิธีการประมวลผลจากรายการบุคคลตามทะเบียนบ้านนั้น ไม่ตรงกับที่อาศัยอยู่จริงหลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครมีจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงมากกว่าจำนวนประชากรตามหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือที่เรียกว่า “ประชากรแฝง" สาเหตุประการหนึ่งของปัญหาประชากรแฝงเกิดจากประชาชนไม่ประสงค์จะเปลี่ยนภูมิลำเนาเพื่อให้การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งการย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนกลาง 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0309.1/ว26