ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4
12 เม.ย. 65 15:18 น. 3,492 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งดำเนินการสอบวันที่ 2 เมษายน 2565 จำนวน 4 รายวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์ นั้น

บัดนี้ การสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 และขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    

รายละเอียดและรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารที่แนบ