รัฐบาลคูเวตได้รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023
5 เม.ย. 65 10:15 น. 737 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐบาลคูเวตได้รับสมัครทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023 สาขาศาสนศึกษา โดยจัดสรรให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 5 ทุน และศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนไทยมุสลิมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปี ค.ศ. 2022 – 2023

รายละเอียดและใบสมัครทุนตามเอกสารที่แนบมา