ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้าสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4
28 มี.ค. 65 09:56 น. 691 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 21 มีนาคม 2565 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับเลขประจำตัวผู้สมัครแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบเพื่อสมัครเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ ได้ประกาศตามที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดนำหลักฐานการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 ในเวลาราชการ ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ มิฉะนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสมัครสอบในครั้งนี้

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ตามเอกเอกสารที่แนบมา