โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
21 ม.ค. 65 10:47 น. 463 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของโรงเรียนเอกชน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและคลอบคลุมทุกจังหวัด

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 มกราคม 2565 โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://endb.ipst.ac.th และจะประกาศรายชื่อโรงเรียนผ่านการคัดเลือกผ่านเว็บไซต์ http://endb.ipst.ac.th ต่อไป