กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๕
21 ม.ค. 65 10:38 น. 745 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น  ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยพุทธศักราช ๒๕๖๕ และคัดเลือกเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ   

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์การคัดเลือกดังนี้     

๑.บุคคลหรือองค์กรที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย  ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติชีวิตและผลงานตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนด   

๒.เด็กและเยาวชนที่สมควรได้รับพิจารณา เป็นเด็กและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามแบบเสนอชื่อพร้อมประวัติชีวิตและผลงานตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนด    

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอชื่อประวัติชีวิตและผลงาน ไปยังกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดดังเอกสารแนบ