โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี ๒๐๒๑
23 ก.ย. 64 16:30 น. 323 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ประจำปี ๒๐๒๑ ในรูปแบบออนไลน์ให้โรงเรียนในกำกับทราบ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ และ/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ ๔๔๓ ๗๕๙ หรือที่อีเมล์ cicmu.thai๒๐๒๐@gmail.com ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา