แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาเด็ก
21 ก.ย. 64 14:57 น. 356 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายลดภาระของครูและนักเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้โรงเรียนในหลายพื้นที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้  โรงเรียนเอกชนสามารถใช้แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ จึงขอให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา แจ้งโรงเรียนเอกชนในสังกัดนำแนวปฏิบัติฯดังกล่าว ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ใน ปัจจุบัน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา