โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจในรูปแบบออนไลน์
15 ก.ย. 64 10:54 น. 348 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนธุรกิจสำหรับเป็นสะพานในการสื่อสารและการค้าขาย และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะการสื่อสารทางภาษาจีนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนในเชิงธุรกิจ ซึ่งการอบรมจะแบ่งออกเป็นภาษาจีนสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานจนถึงผู้ที่มีผลสอบ HSK  ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 -  19 กันยายน 2564 โดยมีค่าลงทะเบียนอบรมฯ จำนวน 590 บาท/คน

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมภาษาจีนเพื่อธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ให้โรงเรียนในกำกับทราบ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ และขั้นตอนการสมัครตามเอกสารที่แนบ และ/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 943 759  หรือที่อีเมล์ cicmu.thai2020@gmail.com