สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการประกวดร้องเพลง พร้อมจัดท่ามิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา"สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชนะเลิศได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 - 20 กันยายน 2564
15 ก.ย. 64 10:41 น. 1,409 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลชนะเลิศได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รับสมัคร 3 – 20 กันยายน 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.) กำหนดให้มีโครงการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ "เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” เพื่อให้ครูได้แสดงศักยภาพการทางาน สะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมที่ครูต้องปฏิบัติภายนอกห้องเรียน ได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ การสร้างกาลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู โดยถ่ายทอดผ่านบทเพลง และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

เพื่อให้การประกวดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศหลักเกณฑ์ประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา" รายละเอียดตามเอกสารแนบมา