ขั้นตอนการขอประเมินความพร้อมสถานศึกษา ก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
4 ก.ย. 64 19:29 น. 5,250 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

การขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา เนื่องจากจังหวัดสงขลาถูกกำหนดเป็นเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจึงขอแจ้งให้ท่านทราบ ดังนี้

1. คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 98/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)จังหวัดสงขลา

2. ขั้นตอนการขอประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ของสถานศึกษาในจังหวัดสงขลา

3. คู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbox Safety Zone in School ของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ

อนึ่ง หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-site ให้ดำเนินการตามขั้นตอนฯ และปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาอย่างเคร่งครัด