ขยายเวลาการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
2 ก.ย. 64 11:21 น. 1,197 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขยายเวลาการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยตามประกาศข้อ 7 ได้กำหนดให้สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 (ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา) นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในปัจจุบันทำให้สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ และระยะเวลาที่กำหนดมีความกระชั้นชิดส่งผลให้สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย รางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ขยายเวลาการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1) ระดับสถานศึกษา สถานศึกษายื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 (ทั้งประเภทนักเรียนและสถานศึกษา)

2) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับจังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

3) ระดับจังหวัด ดำเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

4) ระดับกลุ่มจังหวัด ดำเนินการประเมิน และส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารประกอบการประเมินไปยังสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายอัมพร พินะสา) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน