การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี
6 ส.ค. 64 11:38 น. 9,896 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ จึงขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

1 เด็กและเยาวชนดีเด่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี โรงเรียนสามารถส่งใบสมัครคัดเลือก และสอบถามระยะเวลาการเปิดและปิดรับสมัครได้โดยตรง ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ตั้งอยู่

2. เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ส่งใบสมัครคัดเลือกได้ที่ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน ถึง 8 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2281 9752 กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ