กำหนดการปัจฉิมนิเทศครูผู้สอนที่ศึกษาต่อประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูฯ
15 พ.ค. 60 07:20 น. 313 ครั้ง
ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศครูผู้สอนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยให้ไปรายงานตัวในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ สถานที่จัดกิจกรรม ทั้งนี้ให้แจ้งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทางอีเมลล์ macus_pao@hotmail.com กำหนดการปัจฉิมนิเทศป.บัณฑิตวิชาชีพครู รายชื่อครูศึกษาต่อป.บัณฑิตวิชาชีพครู