พิจารณาคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 ของจังหวัดสงขลา
31 ก.ค. 64 14:02 น. 538 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาแจ้งว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีและรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 และได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ประสงค์จะขอรับผลงานคืน สามารถติดต่อได้ที่งานคุรุสภา กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ในการนี้ ครูผู้สอนโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย คือ นางกิติยา นิลโชวาท ตามประกาศที่แนบมา