ประกาศรายชื่อการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรี แห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
23 ก.ค. 64 14:01 น. 445 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรี แห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ผู้ใดประสงค์จะทำการทักท้วง ให้ยื่นคำทักท้วงป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่มีประกาศรายชื่อรายละเอียดดังแนบ