ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564
15 ก.ค. 64 15:54 น. 302 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยจังหวัดสงขลา ได้เชิญส่วนราชการที่เป็นคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับ จังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสงขลาและจากการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสงขลา เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ในระดับจังหวัดทั้งจังหวัดทั้ง 4 สาขา รับสมัครระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมา