ประชาสัมพันธ์ (OPEC Digital Learning Center : ODLC)เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนออนไลน์ให้กับโรงเรียนเอกชน
7 ก.ค. 64 16:04 น. 468 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ได้จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมศึกษาเอกชน”(OPEC Digital Learning Center : ODLC)เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนออนไลน์ให้กับโรงเรียนเอกชน โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีทั้ง คอนเทนต์ (Content) และ แพลตฟอร์ม (Platform) ที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ 

ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้จากพันธมิตรที่เผยแพร่คอนเทนต์ (Content) และ แพลตฟอร์ม (Platform) ประจำปี 2564 ตามเอกสารแนบ