การจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด
30 มิ.ย. 64 12:17 น. 582 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนจะดำเนินการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด(รุ่นพิเศษ) ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม ๒๕๖๔ และหลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่19-23 กรกฎาคม 2564

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดของท่านทราบ รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วย