การจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
30 มิ.ย. 64 11:12 น. 634 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้มีการจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการสอบ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 วันที่ 28 สิงหาคม 2564

 

ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯดังกล่าว ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้ารับการทดสอบได้รับทราบ  โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.niets.or.th