การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ
24 มิ.ย. 64 09:49 น. 1,656 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ผู้ที่มีความประสงค์ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ขั้นตอนการขอใช้ชื่อโรงเรียนเพื่อขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน

๑. ผู้ประสงค์ขอใช้ชื่อเพื่อจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเอกชน ต้องดำเนินการ ผ่านระบบบริการโรงเรียนเอกชนออนไลน์ (https://pss.opec.go.th/) หัวข้อ “ขอใช้ชื่อโรงเรียน” เท่านั้น

๒. เมื่อผ่านการเห็นชอบให้ใช้ชื่อโรงเรียนแล้ว สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะออกหนังสือเห็นชอบให้ใช้ชื่อโรงเรียนสำหรับประกอบคำขอในการจัดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเอกชนซึ่งหนังสือเห็นชอบจะหมดอายุภายใน ๒ ปี หากโรงเรียนไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โทร.๐-๗๔๓๓-๗๓๘๘ หรือ มือถือ ๐๘-๑๗๘๘-๒๙๕๑ ในเวลาราชการเท่านั้น