ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 
18 มิ.ย. 64 10:11 น. 259 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยให้ส่งประวัติและผลงานของเด็กจำนวน 6 ชุด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยส่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ