การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
11 มิ.ย. 64 11:48 น. 827 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดแต่ละชั้น (บัญชีที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยให้นับระยะเวลาถึงวันที่29 พฤษภาคม 2565 และให้โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ขอให้ผู้ที่ประสงค์และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดรวบรวมส่งเอกสาร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อนึ่ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์