ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2564
26 เม.ย. 64 15:55 น. 885 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และสนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอให้จัดส่งเอกสารเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  

รายละเอียดตามดังแนบ