เลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น การพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ด้วยจินตคณิต
22 เม.ย. 64 14:55 น. 450 ครั้ง
นางเฉลิมขวัญ รัตนโกศล
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา