เลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
22 เม.ย. 64 10:38 น. 479 ครั้ง
นางเฉลิมขวัญ รัตนโกศล
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง ประกาศเลื่อนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

ประกาศตามเอกสารที่แนบ