ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
25 มี.ค. 64 13:23 น. 65 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Corona virus Disease 2019-COVID-19) มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจึงขอเลื่อนการสอบดังกล่าว ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ปฏิทินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้โรงเรียนทุกสังกัดทราบ เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว และสำหรับการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

รายละเอียดตามปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามที่แนบไว้