ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (coding)
8 มี.ค. 64 15:28 น. 527 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้

          สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3) เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-25 มีนาคม 2564 และอบรมระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ www.codingopec.com