ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด
8 มี.ค. 64 13:53 น. 329 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคม มีโอกาสปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่สมาชิกยุวกาชาด และบุคคลทั่วไป ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เปิดโอกาสให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตอาสา เสียสละและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ส่งโครงงานยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก ตามแบบฟอร์มดังแนบ ส่งสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เลขที่ 319 อาคารเสมารักษ์ ชั้น 2 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และตัวอย่างโครงการตามเอกสารที่แนบ