ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8 มี.ค. 64 13:35 น. 108 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการอบรมออนไลน์ “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี หรือปฎิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินกว่า 15 ปี

สอบถามข้อมูลได้ที่ สกสค.จังหวัดสงขลา หรือเว็บไซค์ www.otep-ska.go.th