ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์
8 มี.ค. 64 12:47 น. 171 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

“โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ “ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินงาน “โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในรูปแบบออนไลน์ “ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยบูรณาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการสอน มีทักษะในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ตลอดจนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรอบรมออนไลน์ สำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น และครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย 2 หลักสูตร 1. จัดเตรียมหลักสูตรสะเต็มศึกษาแบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 18 ชั่วโมง จำนวน 1 หลักสูตร 2. จัดเตรียมหลักสูตรสะเต็มศึกษาแบบออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 18 ชั่วโมง จำนวน 1 หลักสูตร ระยะอบรมออนไลน์พร้อมกัน 5 ภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะได้รับสิทธิ์ส่งครูสมัครเข้าร่วมอบรมได้    2 คน และลงสมัครหลักสูตรละ 1 คนเท่านั้น ด่วน…..รับสมัครจำนวนจำกัด!!!! คลิกลงทะเบียน ลิงค์>>> www.stem2.stemopec.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 063-901-1241