ประชาสัมพันธ์ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
24 ก.พ. 64 16:13 น. 103 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

    ตามที่จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563  นั้น     บัดนี้ การคัดเลือกรางวัลดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จังหวัดสงขลาจึงแจ้งประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศตามเอกสารแนบ