ประกาศกำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือก รอบที่ 1)
18 ก.พ. 64 15:22 น. 329 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศกำหนดการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือก รอบที่ 1) กำหนดสอบจากเดิมวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2563 เป็นในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้นักเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบใหม่ได้ ในวันที่ 10 - 27 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th  

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ