ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน
29 ม.ค. 64 10:25 น. 103 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมอนามัย โดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(Plus HL) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับที่สูงขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งได้มีการพัฒนาโปรแกรมการประเมินผลด้านกระบวนการเรียบร้อยแล้วนั้น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญให้โรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานโปรแกรมการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และประเมินผลด้านกระบวนการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://hps.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ และรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เก่า) และโรงเรียนรายใหม่ปี ๒๕๖๔ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความสมัครใจของโรงเรียนเป็นหลัก 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ