ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2021 -2022
25 ม.ค. 64 10:17 น. 117 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูตฝ่ายการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้กับผู้เรียน ครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2021-2022  

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าว ให้โรงเรียนเอกชนในกำกับทราบหากผู้ใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนการศึกษา ข้อกำหนดและคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนด โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2245 0088 ต่อ 2311 พร้อมทั้งกรอกใบสมัครทุนการศึกษาฯ และสแกนเอกสารประกอบส่งไปที่อีเมล์ chinese.opec@gmail.com ภายในวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564   

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครตามเอกสารที่แนบไว้