ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกกรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบ
23 พ.ย. 63 13:17 น. 734 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกกรรมการผู้แทนโรงเรียนในระบบระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

สามารถดาวน์โหลดประกาศตามเอกสารที่แนบ