ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co - Payment)
6 พ.ย. 63 15:58 น. 412 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

ด้วยกรมการจัดหางานกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co - Payment) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งจังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรเป้าหมายให้ดำเนินการจ้างงาน จำนวน 5,620 คน

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ที่จบการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เข้าร่วมสมัครงานตามโครงการเพื่อให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ผู้สมัครงานสามารถเข้าไปสมัครที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com  

สามารถดาวน์โหลดคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครได้ตามเอกสารที่แนบ