ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิ สารสนเทศ
30 ต.ค. 63 09:59 น. 370 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการ “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้มีความเข้าใจและให้ความสำคัญต่อศาสตร์ทางพื้นที่ (spatial Science) หรือ “ภูมิศาสตร์”โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) การสำรวจระยะไกล(Remote Sensing) และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System) ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาร่วมสมัคร “การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2   รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่แนบมา